Katechizm

Wymagana wiedza katechizmowa.

1. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki to wspólnota ludzi, którzy wierzą w Boga i z Chrystusem pielgrzymują do domu Ojca. Założył go Jezus Chrystus. Ma wymiar ludzki i Boży; jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa.

2. Kto jest głową Kościoła?
Niewidzialną głową Kościoła jest sam Pan Jezus, widzialną zaś głową Kościoła jest Papież, następca św. Piotra.

3. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, udzielony ludziom przez Boga, aby pomóc ludziom odpowiedzieć na powołanie i wypełniać wolę Bożą.

4. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, w którym Pan Jezus udziela nam łaski Bożej.

5. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Pogłębia w nim łaskę dziecięctwa Bożego, jednoczy ściślej z Chrystusem i Kościołem oraz włącza w jego misję ewangelizacyjną.

6. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?
Pochodzi ono ze staropolskiego słowa „bierzmo”, które oznaczało belkę umacniającą strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze, jak to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy.

7. Kto udziela sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowania udziela ksiądz biskup, a w nagłych wypadkach każdy upoważniony kapłan.

8. Jak należy przygotować się do sakramentu Bierzmowania?
Należy modlić się o dary Ducha Świętego, poznać podstawowe wiadomości z zakresu katechezy, dawać świadectwo życia chrześcijańskiego, wybrać sobie patrona, poprosić świadka bierzmowania, przystąpić do sakramentu pokuty, aby być w stanie łaski uświęcającej.

9. Co to jest wiara?
Wiara jest to uznanie za prawdę wszystkiego, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje. Jest przylgnięciem osobistym całego człowieka (rozumu i woli) do Boga. Mamy obowiązek poznać prawdy wiary, wyznawać je słowem i czynem.

10. Co to jest Boże Objawienie?
Boże Objawienie to prawdy wiary objawione przez Boga i przechowywane w Piśmie św. i Tradycji.

11. Co to jest Pismo Święte?
Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.

12. Co to jest sumienie?
Sumienie to głos Boga, który mówi nam, co jest dobre, a co złe.

13. Co to jest Tradycja?
Tradycja, czyli ustne podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

14. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały (posiada wszystkie doskonałości w najwyższym stopniu), Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. Bóg jest Prawdą i Miłością.

15. Kto to jest Pan Jezus?
Pan Jezus jest Synem Bożym, który stal się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

16. Kto to jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej.

17. Kim jest człowiek?
Człowiek jest istotą rozumną, złożoną z ciała i duszy nieśmiertelnej, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże.

18. Co to jest dusza ludzka?
Dusza ludzka jest to duch nieśmiertelny obdarzony rozumem i wolną wolą.

19. Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Jest obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim, raną zadaną Kościołowi.

20. Co to jest nałóg?
Nałóg to stała skłonność do popełniania tego samego grzechu.

21. Informacje o diecezji i parafii.
Nasza diecezja nazywa się ełcka. Jej stolicą jest Ełk. Patronami diecezji są Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, Św. Wojciech i Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu. Na czele diecezji stoi biskup ordynariusz Jerzy Mazur. Nasza parafia jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Proboszczem parafii jest Ks. Sławomir Gagacki.